"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

Allen Dulles

Ky është forumi ku mund të diskutoni per historinë e gjithë kontinteve, racave që kanë jetuar në to, luftrat, dinastitë, pushtimet, perandorite, organizimet sociale politike etj.
Post Reply
User avatar
Stilian
Honored Member
Honored Member
Posts: 323
Joined: Wed Dec 07, 2011 10:57 am
Gender: Male

Allen Dulles

#1

Post by Stilian » Sun Mar 25, 2012 1:25 pm

Image

KONCEPTET E ALLEN DALLES-IT PER PERMBYSJEN E PUSHTETIT POPULLORE
NE VENDET E DEMOKRACIVE POPULLORE

Ish drejtori i CIA-s, Allen Dalles,né njé mbledhje me dyer té mbyllura té Senatit Amerikan té mbajtur né vitin 1945,ka mbajtur njé raport sekret, i cili parashikonte pérmbysjen e pushtetit popullor né shumé vende qé mund té viheshin né plan nga shérbimi Sekret Amerikan.

Konkretisht ai éshté shprehur:

"Truri dhe ndérgjegjja e njerézve jané té prirura pér ndryshime, duke sjellur kaos. Ne, pa u ndjeré e kthejmé até né vlera e génjeshtéra dhe té besueshme. E si do ta béjmé ne kété? Do té gjejmé njerzit e njé ideali, simpatizantét dhe ndihmésit (pérkrahésit) e tyre, ne veté ato vende kohé pas kohe. Do té shohim me habi shpérthimin sipas shkallés sé sajé té tragjedisé grandioze e té vdekjes sé popullit mé té pamposhtur né boté té shkrirjes pérfundimtare e té pakthyeshme té vetédijés sé tijé.
Nga literatura dhe arti, ne gradualishté helmojmé psh: esencen e tyre dhe shuarjes sé ideve socialiste. Lemé né harresé piktorét e vérteté godasim tek ata déshirén pér t´u marré me pérfytyrimet e kérkimet e atyre ndryshimeve qé kryhen né thellési té masave té popullit. Literatura, arti, kinemaja, té gjitha duhet tu thurrim lavdi dhe pasurojné instinktet mé té ulta njerézore. Me cfaré do ményre duhet té mbéshtesim dhe té ngrejmé ata, ata té ashtuquajturit piktoré, té cilét pérhapin dhe fusin né ndérgjegjjen njerzore kultin e seksit, dhunés,sadizmit, tradhétisé. Me njé fjalé gjithqka imorale.

Né drejtim té shtetit ne krijojmé kaos dhe rrémujé. Pa u dukur por aktivist dhe gradualish té pérkrahim kokéfortésiné, budallallékun e nénpunésve, rryshfetin dhe shpérfytyrimin e personalitetit té tyre.


Burokratizmi dhe zvarritja duhen té ngrihen né vyrtyt. Ndershméria dhe rregulli duhet té pengohen, qé askujt té mos i nevojiten dhe té kthehen né mbeturina.


Mashtrimi, dehja (pija) dhe narkomania, frika e marrédhénie shtazore seksuale paturpésia e shokut ndaj shokut dhe shoqérisé, ndarja nacionale dhe armiqésia midis popujve, té gjitha kéto, do ti kultivojmé pa u ndjeré.


Gjithcka té lulézojé me ngjyra gjurmbénése Pak, shumé pak njeréz do ta marrin me mend, do té reagojné ose do té kuptojné cfaré po béhet. Po té tillé njeréz, ne, do ti vémé né njé situaté denigruese.
Do ti kthejmé né njé objekt talljeje. Té gjejmé ményrén qé té shpifet ndaj tyre dhe ti shpallim mbeturina té shoqérisé arkaike.Do ti shképusim nga rrénjét ndjenjat e moralitetit dhe bolshevizmit.Té vulgarizohen dhe té lékunden bazat e barazisé popullore.Té llogariten né kété ményré qé brez pas brezi té banalizojmé e té helmojmé fundamentalizmin LENINIST-STALINIST.Té merremi me njerézit qé nga vitet né rini. Gjithmon vémendjen kryesore do tju kushtojmé rinisé qé ata ti dekompozojmé, korruptojmé e ti shpérfytyrojumé. Do té nxjerrim e do té pérgatisim nga ato spiuné dhe kozmopolité.
Ja késhtu do té veprojmé!"
"IN GOLD WE TRUST"

Post Reply

Return to “Histori e përgjithshme botërore”