"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

Zhberja e propagandes antishqiptare, detyra kryesore.

Ky seksion pëshkruan qëllimin e krijimit të ketij forumi.
Post Reply
User avatar
Hymniarber
Grand Star Member
Grand Star Member
Posts: 1017
Joined: Tue Jun 02, 2009 5:04 am
Gender: Male
Location: Arbëria

Zhberja e propagandes antishqiptare, detyra kryesore.

#1

Post by Hymniarber » Thu Aug 27, 2009 1:24 am

[col]Propaganda antishqiptare, eshte pjese e programit te punes te nje aparati shteteror dhe jo-shteteror ne vendet fqinje me Shqiperine,ne kombet/shtetet qe kane tradite antishqiptare, dhe qe kane siguruar krijimin dhe egzistencen e tyre ne kurriz te kombit shqiptar dhe hapesires se tij jetike. Ne krye te ketyre shteteve qendrojne vendet ultraortodokse Serbia dhe Greqia, por mbas nuk mbetet as IRFJ e Maqedonise, Mal i Zi, dhe ne menyre me sporadike Rumania dhe Bullgaria, Italia e ndonje tjeter. Per fat te keq makineria e propagandes sllave ka punuar me efektivitet dhe per nje kohe shume me te gjate se dhe vet egzistenca e shtetit shqiptar. Propaganda antishqiptare që buron nga Beogradi, Athina dhe Roma ndjek një model të caktuar të degradimit të figurës së shqiptarit. Ky degradim bëhet me shënjestër publikun perëndimor dhe shfrytëzon konstruktet dhe veçantitë e tij kulturore. Propaganda që të jetë efikase synon në krijimin e përshtypjes, dhe nuk është e rëndësishme që të jetë gjithnjë e mbështetur në fakt, madje në pjesën më të madhe të kohës spekulon në mënyrë të pandërprerë, krijon përshtypjen e parë me spekulimet fillestare dhe ndërton spekulime të tjera mbi këto, duke hyrë në një proces të mirëfilltë spekulimi që siç e dimë në rastin e Serbisë dhe Greqisë ka arritur në nivel patologjik dhe akademik. Rëndom punohet mbi një fakt të pamjaftueshëm origjinar, ose mbi një fakt të shtrembëruar ose dhe pa kurrfarë fakti (megjithëse për të rritur besueshmërinë është e nevojshme që propaganda të përdorë pjeserisht fakte reale).Tezat me te parapelqyera per ta jane:1- Shqiptaret nuk jane autoktone, ata jane te ardhur(parapelqehet ardhja prej Kaukazit), ata jetojne ne hapesiren jetike dikur te serbeve dhe grekeve. 2- Shqiptarët janë nje bashkesi myslimane pa identitet racor dhe avangardi i muslymanizmit ne Europë 3- Shqiptarët janë shpirterisht te lidhur me terrorismin per arsye te pikes 2. 4- shqiptarët nuk respektojnë ligjet, nuk njohin civilizimin dhe per me teper ne kete kuader nuk respektojne të drejtat e njeriut.5- Shqiptaret jane te sjelle me qellim prej turkut në Ballkan per te infektuar Europen me fene aziatike dhe terrorizem, ne "mbreterine e krishterimit", pra Europen.6- Shqiptaret nuk dine te bejne shtet, nuk dine te ngrene institucione, shqiptarët nuk kanë pasë ndonjëherë shtet para 1912-s, bile kjo date shenon dhe fillimin e formimit te vertete te kombit shqiptar. 7- Shqiptarët janë popullsi joeuropiane ne fizionomi dhe ne brendine gjenetike, ata jane popullsi gjysem aziatike, pa kurfare lidhje historike me Europen 8- Ne jeten e perditshme sociale, shqiptarët kanë prirje kriminale te lindura, që ka ardhur si pasoje e nje deformimi gjenetik, ose si rezultat i habitatit te ndryshem natyror nga ai origjinali i shqiptareve, qe eshte Azia. Per te gjitha keto shpifje te uleta, qe burojne nga mendje te semura shoviniste, ne duhet te nxjerrim argumentat tane te pakundershtueshem, qe ne mungese te punes te institucioneve dhe shkencetareve me grada, duhet bere prej nesh duke sakrifikuar kohen tone, financat tona, dhe interesat tona personale.Kjo ne emer te atij Atdheu qe dikur qendronte ne kerthizen e civilizimit europian, dhe tani i grabitur prej pjelles se vete europiane-fetare-ideologjike|Anti-Albanian propaganda, is part of a state and non-state apparatus work program in the neighboring states of Albania, the nations/states that have anti-Albanian tradition, and who have provided their creation and existence at the expense of the Albanian nation and its vital space . On top of these states remain ultra-orthodox countries Serbia and Greece, but behind is not remaining states as FYROM , Montenegro, and so with sporadic activity Romania and Bulgaria, Italy and any other. Unfortunately Slavic propaganda machine has worked effectively and even for a time much longer than the existence of the Albanian state itself. Anti-Albanian propaganda from Belgrade, Athens and Rome follows a certain pattern of degradation of the image of the Albanians. This degradation is to target the Western public and uses his constructs and cultural specifics. For the propaganda to be effective aims in the creation of an impression, and it is important to always be based on facts, even in most of the times speculation is uninterrupted, creates the first impression with initial speculation and speculation builds, entering a process of genuine speculation as we know that in the case of Serbia and Greece has reached pathological and academic level. It usually works on insufficient facts, or on a twisted fact or without any fact at all(though to increase reliability is necessary to use partially propaganda facts). Favorite thesis with them are: 1 - Albanians are not native, they have arrived (preferable arrived from the Caucasus), they live in vital spaces once of Serbs and Greeks. 2 - Albanians are Muslim communities without a racial identity and avangardi of Muslims in Europe . 3 - Albanians are spiritually connected with terrorism due to point 2. 4 - Albanians do not respect the laws, do not know the civilization and more in this context do not respect human rights. 5 - Albanians have been brought with purpose from Turks in the Balkans to infect Europe with Asian religion and terrorism, in the "Kingdom of Christianity", so Europe. 6 - Albanians do not know how to make a state, do not know to set up institutions, Albanians have never had a state before 1912, and even this date marks the true beginning of the formation of the Albanian nation. 7 - Albanians are non-European population in physiognomy and genetic inside, they are half-Asian population, no historical links with Europe whatsoever.8 - The social daily life, Albanians have inclination born criminal, that has come as a result of a genetic deformation, or as a result of natural habitat different from the original of the Albanians, that is Asia. For all these lower libel stemming from chauvinistic sick minds, we must draw our dogmatic arguments , that in the absence of institutions and scientists work with degrees, has to be made by us sacrificing our time, our finances, and our personal interests. This on behalf of that Fatherland that was once the cradle of the European civilization, and now robbed from its own European-religious-ideological offsprings.[/col]

Post Reply

Return to “Misioni i forumit”