"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

Rregulla të përgjithshme/General rules

Këtu shpjegohen rregullat bazë qe duhet të ketë parasysh çdo pjesëmarës para se të fillojë të postojë.
Post Reply
User avatar
Hymniarber
Grand Star Member
Grand Star Member
Posts: 1017
Joined: Tue Jun 02, 2009 5:04 am
Gender: Male
Location: Arbëria

Rregulla të përgjithshme/General rules

#1

Post by Hymniarber » Fri Jun 05, 2009 12:31 pm

Rregulla të përgjithshmeGeneral rules
1. Ndërsa jeni duke debatuar, diskutimi është i pranueshëm, por ne nuk do të tolerojmë vrazhdësi, postime fyerëse, sulme personale apo postime të qëllimshëm dhe nxitës. Vendimi ynë është përfundimtar në këto çështje.1. While debating and discussion is fine, we will not tolerate rudeness, insulting posts, personal attacks or purposeless inflammatory posts. Our decision is final in these matters
2. Ju lutemi të përmbaheni nga postimet e pakuptimtë,me një fjalë (apo të shkurtër), ose të tilla.2. Please refrain from posting meaningless threads, one word (or short) non-sense posts, or the such.
3. Postime të përsëritura në mënyrë për të rritur numrin e postimeve tuaja nuk janë të lejuara.3. Multiple or repeated posting in order to increase your post count is not allowed.
4. Reklamime, postime të qëllimta dhe nxitës nuk janë të lejuara. Kjo përfshin përdorimin e email, mesazhe vizitori, komente blogjesh, foto dhe komentet mesazh privat të pa përsëritura të sistemeve të anëtarëve të tjerë.4. Advertising, spamming and trolling is not allowed. This includes using the forum, email, visitor messages, blog comments, picture comments and private message systems to spam other members.
5. Ju lutem prisni një afat kohor të arsyeshëm para se të postoni njëri pas tjetrës.5. Please wait a reasonable amount of time before bumping posts
6. Ne gjithashtu nuk lejojnë postime ose lidhje me faqe të cilat janë të natyrës seksuale ose shkelin standardet të komunitetit Arberiaonline. Forumi do të jetë ekipi i vetmi arbitër për atë se çfarë bën dhe nuk shkelin standardet e komunitetit. 6. We also do not allow posts or links to sites that are sexual in nature or violate vBulletin community standards. The forum team shall be the sole arbitrator of what does and what does not violate community standards.
7. Diskutimet e veprimtari të paligjshme, të tilla si programime dhe muzikë piraterie dhe shkeljet e tjera të pronës intelektuale nuk janë të lejuara. 7. Discussion of illegal activities such as software and music piracy and other intellectual property violations are not allowed.
8. Çdo anëtar i lejohet një llogari për të hyrë. Regjistrimi me shumë llogari nuk është i lejuar.Ndërsa ne jemi mjaft të lumtur që të ketë diskutime konstruktiv krahasuese konkurrenti i prodhimeve, ne nuk do të tolerojmë zhurmues. Gjithashtu, ne do të vlerësojmë se nëse ju përmbaheni nga zhurmuesit duke nënvlerësuar forume të tjera. 8. Each member is allowed one login account. Registering with multiple accounts is not allowed. While we are quite happy to have constructive comparative conversations about competitor's products, we will not tolerate blatant adverts or the sort of 'ooh look, yet another bulletin board' threads. Also, we would appreciate it if you refrain from blatant bashing of other boards.

9. Ne e rezervojmë të drejtën për të hequr postime ofensive pa paralajmërim. Në qoftë se ju do të postoni jo-anglisht në këto forume, ju lutem edhe postin e një përkthimi anglisht shkrimin tuaj. 9. We reserve the right to remove offensive posts without notice. If you are going to post non-English on these forums, please also post an English translation of your post.
10. Gjithashtu ndërsa këto rregulla mbulojnë më të zakonshmet e situatave, ata nuk mund të parashikojnë çdo gjë. Si rrjedhim ne rezervojmë të drejtën për të marrë veprimet ne besojmë të përshtatshme për të siguruar këto forume nuk do të ndërpriten apo abuzohen ose në ndonjë mënyrë. 10. Also while these rules cover most common situations, they cannot anticipate everything. Consequently we reserve the right to take any actions we deem appropriate to ensure these forums are not disrupted or abused in any way.
11. Ju nuk mund të postoni çdo bashkim ose rekomandim hallkash, ose duke postua çdo gjë për rekomandim. Postet e tilla do të jenë subjekt i heqjes.11. You cannot post any affiliate or referral links, or post anything asking for a referral. Such posts will be subject to removal
12. Ju nuk mund të postoni reklama ose njoftime për konkurse pa lejen e stafit. Mbështetja e biletave duhet të konsiderohen të jenë të informacionit konfidencial. Mbështetja e biletave të postuar në forum do të fshihet. 12. You cannot post advertisements or notices for contests. Support tickets should be considered to be confidential information. Support tickets posted in the forums will be deleted.
13. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të përjashtuar këdo që shkel rregullat e forumit me qëllim, si qasje në mbështetjen tonë forumeve janë një privilegj dhe jo të drejtë. Një klient është ka ende të drejtë për të marrë ndihmë nga sistemi ndihmues 13. We also reserve the right to ban anyone who wilfully violates the forum rules, as access to our support forums are a privilege and not a right. A banned customer is still entitled to support from the support system.

Post Reply

Return to “Rregullat e forumit/Forum rules”